Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Φεουδαρχία, μια μεσαιωνική νοοτροπία

Εισαγωγή

Ο J. Le Goff στο κείμενο του για την «Ιστορία των νοοτροπιών» αναρωτιέται: «Η φεουδαρχία, πάλι, τι είναι; Ένα σύνολο θεσμών, ένας τρόπος παραγωγής, ένα κοινωνικό σύστημα, ένας τύπος στρατιωτικής οργάνωσης;[1]» Ο Κ. Ράπτης αναφέρει ότι «ο όρος φεουδαλισμός χρησιμοποιήθηκε μεταγενέστερα και όχι από τους Ευρωπαίους του Μεσαίωνα για να δηλώσει ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων σε προσωπική βάση[2]». Ο δε D. Nicholas[3] εκφράζει την άποψη ότι η φεουδαρχία δεν μπορεί να οριστεί ως «σύστημα». Αντίθετα προτιμά χρησιμοποιήσει τον όρο «φεουδαρχικές σχέσεις» ή «φεουδαρχικός δεσμός» ως πλαίσιο ρύθμισης των ανθρωπίνων σχέσεων όπου βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η υποτέλεια, «ο προσωπικός δεσμός ενός υποτελούς με έναν άρχοντα[4]». Νοοτροπία τι είναι; Σύμφωνα με την λεξικογραφική ανάλυση στο κείμενο του J. Le Goff η νοοτροπία «δηλώνει το συλλογικό χρωματισμό του ψυχισμού, τον ιδιαίτερο τρόπο που νιώθει και σκέφτεται ένας λαός, μία ορισμένη ομάδα ανθρώπων[5]».

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει μία σύνθεση μεταξύ των δύο προαναφερθέντων εννοιών προκειμένου να απαντήσει, όσον είναι δυνατόν, στο κατά πόσο η φεουδαρχία είναι μία μεσαιωνική νοοτροπία.


Χαρακτηριστικά της φεουδαρχίας

Σύστημα ή όχι η χωροδεσποτεία όρισε έναν τρόπο διακυβέρνησης κατά τον οποίο η διαδικασία «φεουδαρχοποίησης» της κοινωνίας που «εδραιώθηκε υπακούοντας τους τοπικούς ρυθμούς και τις αντίστοιχες κοινωνικο-πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές πραγματικότητες[6]», διέφερε από περιοχή σε περιοχή. «Ανάλογα με τις περιοχές, μεταξύ του 10ου και 13ου αιώνα, η εξουσία που ασκούν οι χωροδεσπότες πάνω στους υποτακτικούς τους άλλοτε ενισχύεται, άλλοτε περιορίζεται κυρίως όμως αλλάζει συχνά φύση»[7].

Η φεουδαρχία διαμορφώθηκε ως πολιτικό οικοδόμημα με την αποδόμηση των ενιαίων μοναρχικών επικρατείων και την διαμόρφωση τοπικών κέντρων εξουσίας.

Βάση της φεουδαρχίας αποτέλεσε το φέουδο. Σύμφωνα με τον D. Nicholas, το φέουδο ή αλλιώς ευεργέτημα (beneficium ή bannum), ορίζεται «ως η εκχώρηση δικαιωμάτων μίας έκτασης γης από τον ιδιοκτήτη προς ένα άλλο άνθρωπο, με αντάλλαγμα κάποιες υπηρεσίες που οφείλει ο άλλος να εκτελεί για τον ιδιοκτήτη»[8].

Βασικό κοινωνικό χαρακτηριστικό της φεουδαρχίας αποτέλεσε ο τριμερής διαχωρισμός της κοινωνίας με ταυτόχρονη την εδραίωση μίας συγκεκριμένης κοινωνικής ιεραρχίας και διαστρωμάτωσης. Ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και καθοδήγηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (ορίζεται δε ως «θεϊκός νόμος») και με βάση αυτόν καθορίζονται εξουσίες και δικαιώματα με ιεραρχικό τρόπο στα τρία κοινωνικά στρώματα: τον κλήρο (Oratores), την πολεμική αριστοκρατία (Bellatores, Πολεμιστές ιππότες, ή ευγενείς, ή χωροδεσπότες, ή φεουδάρχες) και τους πληβείους (Laboratores, δουλοπάροικοι, ελεύθεροι μικροκαλλιεργητές).

Στην πράξη υπήρχε διαστρωμάτωση σε κάθε τάξη: Δηλαδή στους γαιοκτήμονες υπήρχαν αυτοί που κατείχαν μεγαλύτερα ή μικρότερα σε έκταση τεμάχια γης και ανάλογα κατατάσσονταν. Στον κλήρο υπήρχε ο ανώτερος και ο κατώτερος και οι μοναχοί κλπ. Στους πληβείους υπήρχαν οι απόλυτα εξαρτημένοι, οι ελεύθεροι μικροκαλλιεργητές, καθώς και οι κοινότητες των ελεύθερων χωρικών.

Ο κλήρος αποτελούσε θεωρητικά το πρώτο κοινωνικό στρώμα, εξασφαλίζοντας οικονομική και κοινωνική ασυλία απαλλασσόμενος από κάθε φόρο, και λαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής για την συντήρηση των μελών του (μοναστήρια που λειτουργούσαν σαν φέουδα). Αποτέλεσε κατά μία έννοια και κοσμικό φεουδάρχη μέσω της κατοχής εκτάσεων, κυρίως από δωρεές των φεουδαρχών που ευελπιστούσαν με αυτόν τον τρόπο να λάβουν άφεση αμαρτιών και την ευμενή υποστήριξη του. Συνέπειες του υπέρμετρου πλούτου του κλήρου αποτέλεσαν από την μία η αύξηση στην προέλευση και στην ένταξη στην Εκκλησία πολλών ανθρώπων με σκοπό την επιδίωξη μίας καλύτερης ζωής και από την άλλη αφενός η δημιουργία αιρετικών κινημάτων που αντιτίθονταν στον τρόπο ζωής του κλήρου, αφετέρου η ίδρυση μοναστικών ταγμάτων που επίσης έκαναν το ίδιο εντασσόμενα όμως στις τάξεις της Εκκλησίας.

Η πολεμική αριστοκρατία, ως έτερος πόλος εξουσίας, ασκούσε απόλυτο έλεγχο στην γη και στους ανθρώπους αποτελώντας ουσιαστικά την κυρίαρχη τάξη της εποχής παρά την θεωρητικά δεύτερη θέσης της στην φεουδαλική κοινωνική διαστρωμάτωση.

Βασικές συνιστώσες του τρόπου ζωής της πολεμικής αριστοκρατίας αποτελούσαν είτε οι βίαιοι περίοδοι με συνεχής πολέμους είτε οι αργόσχολοι περίοδοι τον καιρό της ειρήνης με χαρακτηριστικά την υπερκατανάλωση αγαθών, της επίδειξη πλούτου απόρροια της αποτελεσματικής εκμετάλλευσης γης και χωρικών[9].

Τρίτο στρώμα όριζαν οι πληβείοι χειρώνακτες εργαζόμενοι για την κάλυψη των αναγκών του κλήρου, τις αριστοκρατίας αλλά και των εαυτών των είτε ως ελεύθεροι χωρικοί που ζουν και εργάζονται στο χωριό σε δικά τους κτήματα και φορολογούνται από τον φεουδάρχη είτε ως δουλοπάροικοι εργαζόμενοι στο φέουδο του χωροδεσπότη τους.

Παρά το γεγονός ότι το καθεστώς της δουλοπαροικίας παρουσίαζε διαφορές τόσο με το παρελθοντικό καθεστώς της δουλείας (του οποίου εξάλλου αποτέλεσε και εξέλιξη), παρουσίαζε και διαφοροποιήσεις ως προς το είδος, το μέγεθος και το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης τους από τον φεουδάρχη ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με τις φεουδαρχικές πρακτικές που επικρατούσαν από περιοχή σε περιοχή. Γενικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των δουλοπάροικων ήταν η εργασία με την μορφή αγγαρείας δηλ. υποχρεωτικής εργασίας χωρίς αμοιβή για λογαριασμό του φεουδάρχη που μπορεί να αφορούσε συντήρηση ή κατασκευή δρόμων, οχύρωση κλπ. Τόσο οι ελεύθεροι όσο και οι δουλοπάροικοι υποχρεώνονταν σε στρατολόγηση από τους φεουδάρχες.

Σε οικονομικό επίπεδο η ελευθερία απέναντι στην υποχρέωση καταβολής φόρων που διέθεταν οι αριστοκράτες και ο κλήρος, σήμαινε αυτόματα ότι όλο το βάρος της φορολογίας τον αναλάμβαναν οι πληβείοι Οι φεουδάρχες όριζαν την φορολογία, εκμεταλλεύονταν την εργασία των υποτελών τους, ιδιοποιούνταν το αγροτικό πλεόνασμα, καθόριζαν τιμές και ποσότητες προς παραγωγή και πώληση, επέβαλαν τέλη προστασίας προς τους διερχόμενους εμπόρους.

Σε κοινωνικό επίπεδο ο φεουδάρχης πέρα από την οικονομική εξουσία διαμόρφωσε και ένα πλαίσιο διοίκησης όπου απένειμε δικαστική αλλά και πολιτική εξουσία διαμορφώνοντας και ένα εποπτικό σώμα με αρμοδιότητες την αστυνόμευση αγρών και υποτελών.

Η φεουδαρχία ως Μεσαιωνική νοοτροπία

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά της φεουδαρχίας, ο D. Nicholas καταλήγει στο συμπέρασμα «ότι στην ύστερο-ρωμαϊκή και στη γερμανική Ευρώπη οι σχέσεις εξάρτησης θεωρούνται φυσιολογικές σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.[10]» Με βάση την παραπάνω θέση δύναται κάποιος να υποστηρίξει αν και κατά πόσο η φυσιολογικότητα των κοινωνικών αυτών σχέσεων αποτελεί ένα είδος νοοτροπίας υιοθετημένο από όλες τις εμπλεκόμενες κοινωνικές τάξεις, μία «μεσαιωνική ή φεουδαρχική νοοτροπία», σύμφωνα με τον ορισμό του Γάλλου ιστορικού G. Duby.

Αναλύοντας τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της άποψης αυτής παρατηρούμε στάσεις και συμπεριφορές σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.

Σύμφωνα με τον ορισμό της νοοτροπίας όπως αυτός παρουσιάζεται στο κείμενο του J.Le Goff παρατηρείται ότι η καθημερινή ζωή των ανθρώπων του μεσαίωνα, διαμορφώνεται από επιμέρους νοοτροπίες (πολιτικές, θρησκευτικές, διατροφικές, κοινωνικές) που επιδρούν και αλληλεπιδρούν στις αντίστοιχες δραστηριότητες (κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές οικονομικές).

Τέτοιες αλληλεπιδράσεις είναι εμφανείς τόσο στον έκλυτο τρόπο ζωής της πολεμικής αριστοκρατίας που υιοθετήθηκε από τον ανώτερο κλήρο όσο και στην υιοθέτηση της θρησκευτικής νοοτροπίας της καθολικής εκκλησίας από τους φεουδάρχες σταυροφόρους. Αποκτώντας χωροδεσποτικά προνόμια και φέουδα, ο ανώτερος κλήρος υιοθέτησε και την νοοτροπία της έκλυτης ζωής «ως καταναλωτές ειδών πολυτελείας[11]» ενώ η πολεμική αριστοκρατία βρίσκει τρόπο να εκφράσει την πολεμική της τάση με την εξαγωγή της βίας προς τον ισλαμικό κόσμο.

Σε αντίθεση με τον ανώτατο κλήρο ο μοναχισμός διαμόρφωσε ένα μοντέλο λειτουργίας «που διατάσσεται γύρω από τις έννοιες της μοναστικής ζωής και του ασκητισμού[12]». Με αυτό τον τρόπο εκφράζεται μία θρησκευτική νοοτροπία στην οποία κατά τον Marc Bloch εντοπίζονται στοιχεία, αντιλήψεις, πρακτικές που έχουν ληφθεί από παλαιότερες θρησκείες.

Η θρησκευτική νοοτροπία διαποτίζει και την πολιτική σκέψη και διακυβέρνησης της εποχής ορίζοντας μία πολιτική νοοτροπία. Ο J. Le Goff αναφέρεται τόσο στο τελετουργικό διακυβέρνησης («[…] τα διακριτικά της εξουσίας, το προνόμιο της εισόδου στα βασιλικά διαμερίσματα, από όλα αυτά βγάζουν στην επιφάνεια μία μοναρχική μυστική θρησκεία, μία πολιτική νοοτροπία[13]») όσο και στις πολιτικές αποφάσεις ηγετών του μεσαίωνα που εμπνέονται ή επηρεάζονται από το Θείο. Η θρησκευτική νοοτροπία απλώνεται και πάνω από την καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων της εποχής, όταν θεωρούν παραδείγματος χάριν την πανούκλα θεία τιμωρία για τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει, νοοτροπία που έχει ριζώσει μέσα από την ασυνείδητη κατά τον J. Le Goff διδασκαλία των Χριστιανών διανοητών.

Ο ιστορικός G. Duby αναφερόμενος στο βασικό χαρακτηριστικό της φεουδαρχίας, την σχέση υποτέλειας, αναφέρει ότι «η φεουδαρχική αντίληψη περί υπηρεσίας είναι μία νοοτροπία». Ο φεουδάρχης θεωρεί δεδομένη την σχέση υποτέλειας και εκμετάλλευσης ως συνέπεια του δεσμού που έχει συνάψει με τον υποτελή και αυτή ακριβώς η στάση δεν καθορίζεται από ένα πλαίσιο αλλά είναι μία νοοτροπία. Εξάλλου βασικά γνωρίσματα της φεουδαρχικής κοινωνίας όπως η επιβολή φορολογίας, η παροχή προστασίας και η απονομή δικαιοσύνης αποτελούσαν εθιμικούς διακανονισμούς.

Από την άλλη πλευρά και ενάντια στην νοοτροπία της παρασιτικής εκμετάλλευσης των πληβείων, οι φεουδάρχες ανέλαβαν πρωτοβουλίες όπως η εισαγωγή του χρήματος, η τεχνολογική βελτίωση «που επέτρεψαν την εξάπλωση των ανθρωπίνων κοινοτήτων και των καλλιεργούμενων εκτάσεων[14]».

Η οικονομική ανάπτυξη στηρίχθηκε και στην βελτίωση των αγροτικών τεχνικών (πχ βελτίωση του άροτρου) και εργαλείων που προκάλεσε κοινωνιολογικές ανακατατάξεις. Σαν συνέπεια της βελτίωσης των καλλιεργητικών μεθόδων αναπτύχθηκαν νέες μορφές καλλιέργειας, κατασκευάσθηκαν μύλοι για την παρασκευή ψωμιού με συνέπεια την βελτίωση των συνθηκών διατροφής.

Συνέπεια της βελτίωσης των καλλιεργητικών μεθόδων και της διείσδυσης της χρηματικής οικονομίας αποτέλεσαν η ανάπτυξη των πόλεων, η διαμόρφωση και ισχυροποίηση νέων επαγγελματικών ομάδων όπως οι τεχνίτες και οι έμποροι προάγγελοι της αστικής τάξης.

Συμβολή και επάρκεια της ιστορίας των νοοτροπιών.

Αν θεωρηθεί ότι οι Σταυροφορίες στηρίζονται σε θρησκευτική νοοτροπία και η βάση της φεουδαρχίας, δηλ. η υποτέλεια ορίζει μία πολιτική νοοτροπία, είναι σε θέση κάποιος να αποδεχθεί ότι η ιστορία των νοοτροπιών μπορεί να συμβάλει και σίγουρα επαρκεί να εξηγήσει στάσεις και συμπεριφορές τον Μεσαίωνα. Ο ιστορικός δεν καταγράφει στεγνά και αποστειρωμένα τα γεγονότα, απαριθμεί μάχες, μιλά για νόμους και πολιτικές πράξεις, εκθειάζει «τους από μηχανής θεούς της παλαιάς ιστορίας: τη θεία Πρόνοια και τους μεγάλους άνδρες[15]». Ο σύγχρονος ιστορικός στρέφεται στην καθημερινότητα προσπαθώντας να ερμηνεύσει από ποικίλες μεριές (κοινωνικά, ψυχολογικά, εθνολογικά) κάθε τεκμήριο της (πχ. «ένα διοικητικής ή φορολογικής φύσης έγγραφο ή ένα κατάστιχο βασιλικών εσόδων[16]»), προκειμένου να ανασυνθέσει την ιστορική εποχή. Η σύνθεση αυτή απαιτεί πλέον και σύνθεση επιστημονικών γνώσεων. Ο ιστορικός έρχεται σε επαφή και λαμβάνει στοιχεία από άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες τα οποία αξιοποιεί. Χρειάζεται την πληροφορία που του παρέχει ο εθνολόγος που «ξεκινά από την μελέτη των λατρευτικών τυπικών και τελετουργικών πραχτικών και ανέρχεται προς τις πεποιθήσεις και τα συστήματα αξιών[17]», για να κατανοήσει το πολιτικό και θρησκευτικό σύστημα διακυβέρνησης. Χρειάζεται την πληροφορία ενός ανθρωπολόγου προκειμένου να αντιληφθεί «την ψυχολογία των απλοϊκών ανθρώπων, την νοοτροπία του αγιογράφου.[18]» Χρειάζεται να λειτουργήσει ως κοινωνικός ψυχολόγος ώστε να μπορεί να εξηγήσει πολιτικές αποφάσεις πίσω από στάσεις και συμπεριφορές. Διότι για να καταγράψει τις ιδέες, τα έθιμα, τα ήθη, τις παραδόσεις ως νοητικών αναπαραστάσεων των κοινωνιών, θα πρέπει να στηριχθεί αφενός στα ιστορικά τεκμήρια αλλά κυρίως στις νοοτροπίες των ανθρώπων της κάθε εποχής. Με βάση τα παραπάνω δύναται κάποιος να αποδεχθεί ότι επαρκεί η ιστορία των νοοτροπιών στο να συμβάλει στην κατανόηση της φεουδαρχίας.


Επίλογος

Η φεουδαρχία ως πολιτικό , κοινωνικό και οικονομικό σύστημα καθορίστηκε από ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όπως οι σχέσεις υποτέλειας, η δουλοπαροικία, ο τριμερής διαχωρισμός. Η προσέγγιση της φεουδαρχίας υπό το πρίσμα της ιστορίας των νοοτροπιών συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην υιοθέτηση της άποψης ότι η φεουδαρχία είναι μία μεσαιωνική νοοτροπία. Οι ιστορικοί της νοοτροπίας θωρώντας ως πηγή και το παραμικρό ιστορικό τεκμήριο, αξιοποιώντας επιστημονικές μεθόδους από άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες καλούνται να εξηγήσουν το σύνολο των σχέσεων, συμπεριφορών, εθίμων, παραδόσεων ως αποτέλεσμα διαμορφωμένων νοοτροπιών. Προσφέροντας μία διαφορετική προσέγγιση από την γραμμικότητα της ποσοτικής ιστορίας, η ιστορία των νοοτροπιών προσφέρει δυνατότητες ερμηνείας του ιστορικού παρελθόντος ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια.


Βιβλιογραφία

Γαγανάκης Κώστας, Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Ράπτης Κώστας, Γενική Ιστορία της Ευρώπης από τον 6ο αιώνα έως και τον 18ο αιώνα, Τόμος Α’, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Berstein Serge, Milza Piere., Ιστορία της Ευρώπης, Τόμος Α’, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.

Le Goff Jacques, Nora Pierre., Το έργο της Ιστορίας, Εκδόσεις Ράπα, Αθήνα 1975.

Nicholas David, Η εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2004.

North David, Δομή και μεταβολές στην Οικονομική Ιστορία, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2000.[1] Le Goff J., Nora P., Το έργο της Ιστορίας, Εκδόσεις Ράππα, Αθήνα 1975, σ.317

[2] Ράπτης Κ., Γενική Ιστορία της Ευρώπης, Τόμος Α, Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα 1999, σ. 72.

[3] Nicholas D., H εξέλιξη του Μεσαιωνικού Κόσμου, Εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 2004, σ. 216-217

[4] Nicholas, ο.π

[5] Le Goff J., Nora P., σ.324

[6] Γαγανάκης, ο.π.

[7] Berstein, Milza, Ιστορία της Ευρώπης, Τόμος Α, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997,σ.116

[8] Nicholas D., σ. 220

[9] Berstein S.,Milza P, σ. 108

[10] Nicholas, σ.219

[11] Γαγανάκης, σ. 43

[12] Le Goff J., Nora P., σ.330

[13] Le Goff J., Nora P., σ.318

[14] Γαγανάκης, σ. 60

[15] Le Goff J., Nora P., σ.320

[16] Le Goff J., Nora P., σ.327

[17] Le Goff J., Nora P., σ.318

[18] Le Goff J., Nora P., ο.π

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
New here,

I'm spending my time here for the kids of Haiti.

I'm doing this for a non-profit group that is devoted to giving time to
creating oppurtunities for the kids in haiti. If anybody wants to donate then this is the place:

[url=http://universallearningcentre.org]Donate to Haiti[/url] or Help Haiti

They give kids in Haiti a positive outlook through education.

And yes, they're real.

It would be awesome if you could help us
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
This might be a bit off-topic but I believe there are a lot of smokers here on www.blogger.com. I have recently decided to find a good vendor of e-smokes. I'm done with paying so much for tobacco smokes.A friend recommended [url=http://www.insanereleases.info/greensmokef.html]G Smoke[/url] According to their website this is how they described their product:
"Green Smoke offers quality Electronic cigarettes with spendable cartridges that compose of the highest smoke volume in the industry. With a collection of flavors and nicotine levels, Green Smoke's™ patented technology offers convenience and performance that is unmatched. G Smoke products have been independently tested for safety."
I'm thinking of buying them. Anyone else have experience with this e-cigarette?
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hi,
We are representing Hair Loss news. We manage a lot of web sites, and we found your internet site trought the net. We are pondering if you'd like to exchange links with us. Actualy we are looking for links to our web sites, if you're interested please visit our site, on the right menu you may find the directory link, there you can submit your internet site and exchange links with us...
Our web pages are excellent ranked, and they're going to be better in the following days...
Thank you very much, and I am sorry if i put the information in a wrong place, that because I couldn't find the contact link..
Best regards
Keepingmyhair Staff.
[url=http://www.keepingmyhair.com/contactus]Hair loss news[/url]
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hello,
I have developed a new clean web 2.0 wordpress theme.

Has 2 colours silver and blue, has custom header(colour or image).
I am curently working on it, so if you have suggestions let me know.

You can view live demo and download from here www.getbelle.com
If you found bug reports or you have suggestions pm me.
Wish you a happing using.

many thanks to [url=http://www.usainstantpayday.com/]USAInstantPayDay.com[/url] for paying the hosting and developement of the theme

enroreHeempok
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hello there everybody, I just signed up on this lovely discussion board and wished to say hey! Have a stunning day!
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Very intriguing website.

Affordable site optimization service including submissions and on site optimization (sokmotoroptimering).
[url=http://www.smotop.se]Sokoptimering[/url]
http://www.smotop.se
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
safty of drugs during pregnancy zoloftzantac pills

[url=http://www.bebo.com/buylevitraonline1]buy levitra online from dreampharmaceuticals[/url]
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
if you guys essential to debased [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra drugstore on generic drugs.
you can invite up drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the pre-eminent [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] originator on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Infatuation casinos? research this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]online casinos[/url] counsel and get up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also into our fresh [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] hint at http://freecasinogames2010.webs.com and conquer legitimate folding shin-plasters !
another lone [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] position is www.ttittancasino.com , in return german gamblers, pen in manumitted online casino bonus.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Attraction casinos? go over this new [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] games. president and postpone online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also discontinuation our untrained [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] direct at http://freecasinogames2010.webs.com and replace in legitimate folding money !
another trendy [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele plot is www.ttittancasino.com , rather than of german gamblers, rise by unrestrained online casino bonus.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Make room the brute with two backs casinos? check this progeny [url=http://www.realcazinoz.com]free casino[/url] games. navigator and get up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also inhibit our up to date [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] orientate at http://freecasinogames2010.webs.com and take actual fortune !
another unique [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele plot is www.ttittancasino.com , rather than of german gamblers, arrange magnanimous online casino bonus.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
So I took the plunge -- bought myself a [url=http://www.ordio.com.au/products/Fatman-iTube-ValveDock-Carbon-Edition-2.html]Fatman iTube Valvedock Carbon Edition[/url] and I've gotta tell ya I am an extremely happy customer. I actually listened to one at a friend's house several months ago and just couldn't get that sound out of my head because it impressed the heck out of me. I searched everywhere for a great deal and finally found it at [url=http://www.ordio.com.au]Ordio[/url] in Westfield Bondi Junction. I called them up first and asked a bunch of questions and everything was answered to my satisfaction so I went ahead and made the purchase. Shipping was surprisingly fast. Everything was as it should be. I'm pretty darn happy and I'm playing it right now. Not sure if they dispatch outside of Oz but you won't be sorry if they do.

Really happy...

Martin
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Another Day...One more Official Useless, Empty-Headed, Dimwitted Topic-less Spam Thread [url=http://tjenepenger.sosblog.com/]tjene penger på nett[/url]
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Energy seems to be on everyone's mind these days. So we buy [url="http://standbygenerators.terapad.com"]power generators[/url] and various other power equipment for every use. Backup Generators, Portable Generators, and [url="http://standbygenerators.posterous.com"]Standby Generators[/url]. In case you are experiencing any power problems and would like to create your own electricity and gain an advantage in your daily life or business activites, please holler
Ο χρήστης Unknown είπε…
Πολύ ωραιο :-) Αυτό έψαχνα, μια σύνοψη ξεκάθαρη και οχι κουραστική.
Ο χρήστης Unknown είπε…
Πολύ ωραιο :-) Αυτό έψαχνα, μια σύνοψη ξεκάθαρη και οχι κουραστική.
Ο χρήστης Unknown είπε…
Πολύ ωραιο :-) Αυτό έψαχνα, μια σύνοψη ξεκάθαρη και οχι κουραστική.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Very descriptive blog, I enjoyed that bit. Will there be a part
2?
My blog post - watch nfl online
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Wow, this post is pleasant, my sister is analyzing these things, therefore I am going to inform her.
Here is my homepage http://www.yourtobaccosstore.com/
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.
Review my webpage :: samson tobacco
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
I do believe all the ideas you've presented for your post. They're
really convincing and can certainly work. Still, the posts are very short for novices.

May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.
My website > erinmore
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Once we check out the meaning of the term love, with terms of an enchanting romance using yet another, although as the experience that's engendered once you have miltchmonkey a greater partnership yourself way too * or perhaps like a sense of more significant oneness with your family or maybe the human race -- the idea results in being all the more magnificent that most everyone is seeking in daily life is certainly really enjoy.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Arian Foster Pink Jersey

If not, right-click on the photo file > select Open With > select Windows Picture and Fax ViewerAs a result of poor airflow and high temperatures, pets get overheated in enclosed cages The physical discomforts are trying to get your attention - Pay attention to a greater dis-ease within Or you may call a cream colored cock-a-poo Buffy

Heath Miller Jersey

Ever notice how some people just seem to be able to be content and bounce back no matter what the circumstances? Research shows that this isn't a gift or a talent ? it's a skill that they have developed Feeling secure financially will allow you to market and build your practice with greater confidence and ease What You Can Do ? Give people a clear message before participating in training what the expectations of them will be when they return Appearance

Torrey Smith Ravens Jersey
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…

[url=http://shenenmaoyiss.webstarts.com/?r=20121228213757][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://www.homebasedbusinessprogram.com/profiles/blogs/sac-main-coach-outlet-zones-coach-outlet-store-retail-factory][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://www.migente.com/your_page/blog/index.html?profile_id=7786447&profile_name=shensacen&user_id=7786447&username=shensacen][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://www.shenenmaoyie.350.com/][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://shensacens.overblog.com/][b]sac longchamp[/b][/url]
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
I got this website from my buddy who shared with me regarding this
website and at the moment this time I am browsing
this web site and reading very informative articles or reviews here.
Feel free to surf my web page : laser tattoo removal
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Classic [ URL=http://www.lightchanel.com.com/ - cleveland chanel 3 [/URL to2r44 sale at cheap price, buy cheapest [ URL=http://www.theychanel.com.com/ - yellow chanel [/URL jy9z77 sale online, 2011 new chanel outlet tall chanel pursesstyle and high quality with fast shipping.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hello there! I could have sworn I've visited your blog before but after looking at a few of the articles I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely delighted I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back regularly!
Here is my site ... immobilienalanya.net
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well
written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll certainly comeback.
my website :: immobilienalanya.net
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this web page, and article is genuinely fruitful designed for me, keep up posting these types of articles or reviews.
Feel free to visit my web-site - Hus I Alanya
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
онлайн казино azart-play [url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file300.html]виртуальное казино 4 дракона онлайн[/url] big azart онлайн казино , [url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file345.html]игровые автоматы играть бесплатно shark[/url] интернет рулетка цена , [url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file480.html]онлайн покер в индии 6 букв[/url] азартные игры для взрослых 18 , [url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file75.html]интернет казино бонус без депозита[/url] симулятор игрового автомата resident , [url=http://muhouransutechtwei.narod.ru/file390.html]казино онлайн ставка 1 копейка[/url]
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
азартные игры клубничка [url=http://tinateadartiin.narod.ru/archive224.html]интернет казино в санкт петербурге[/url] играть в игровой автомат odysseus , [url=http://tinateadartiin.narod.ru/archive322.html]онлайн покер играть бесплатно без скачивания youtube[/url] интернет казино в санкт петербурге , [url=http://tinateadartiin.narod.ru/archive14.html]лучшие игровые автоматы[/url] игровые автоматы играть бесплатно онлайн moon крейзи , [url=http://tinateadartiin.narod.ru/archive84.html]онлайн покер старс[/url] игровые автоматы di-pai
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
игровой автомат бокс [url=http://edpengotarmokhaz.narod.ru/casino648.html]игровые автоматы без регистрации и смс 2012[/url] игровые автоматы играть сейчас без регистрации , [url=http://edpengotarmokhaz.narod.ru/casino456.html]азартные игры в тысячу[/url] бесплатные русские игровые автоматы , [url=http://edpengotarmokhaz.narod.ru/casino564.html]игровые автоматы бесплатно без смс[/url] игровой автомат собаки , [url=http://edpengotarmokhaz.narod.ru/casino708.html]азартные игры бесплатно играть сейчас поиск предметов[/url] игровые автоматы myigra
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
онлайн казино рулетка на деньги qiwi игровые автоматы бесплатно обезьяны онлайн покер бесплатно играть без регистрации 777 , азартные игры это определение азартные игры бесплатно автоматы вулкан , игровые автоматы скачать бесплатно на компьютер пираты игровые автоматы играть без денег , игровые автоматы онлайн бесплатно крези казино онлайн рулетка без лимита , игровые автоматы челны
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
игровые автоматы вулкан играть копилка азартные игры для детей , казино рулетка без регистрации 777 игровые автоматы в русский рулетка , игровые автоматы адмирал бесплатно и без регистрации онлайн казино scotland играть , игровые автоматы играть бесплатно луна игровые автоматы играть бесплатно сейчас поиск предметов , игровые автоматы гладиатор игровые автоматы лото бум уфа адреса
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
игровые автоматы онлайн пчелы игровые автоматы бесплатно регистрации и смс , как выиграть в виртуальном казино игровые автоматы слоты играть сейчас , интернет казино cristal игра онлайн король покера 2 , игровые автоматы resident скачать интернет казино вулкан , игровые автоматы онлайн гейминаторы веселый роджер игровой автомат онлайн
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
слот автоматы без регистрации вулкан игровые автоматы лошади играть игровые автоматы гаминаторы , игровые автоматы самые лучшие игровые автоматы играть бесплатно без регистрации лошади , азартные игры в интернете игровые автоматы алладин хургада , игры азартные автоматы бесплатно игровые автоматы играть бесплатно resident , бесплатный покер онлайн скачать
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
игровые автоматы ком [url=http://liohornlowncepmifai.narod.ru/infa616.html]игровые автоматы лягушки играть бесплатно 777[/url] онлайн покер техасский холдем бесплатно , [url=http://liohornlowncepmifai.narod.ru/infa66.html]игры азартные карты[/url] игровые автоматы бесплатно челябинск , [url=http://liohornlowncepmifai.narod.ru/infa396.html]игровой автомат исланд[/url] игровые автоматы играть бесплатно без регистрации и смс ютел , [url=http://liohornlowncepmifai.narod.ru/infa22.html]игровой автомат пигги[/url] игровые автоматы онлайн бесплатно без регистрации бонус беар , [url=http://liohornlowncepmifai.narod.ru/infa671.html]игровые автоматы мега джек куплю[/url]
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Thаnkѕ for oneѕ marvelous posting! I actually enjoyеd reading
it, you're a great author. I will make sure to bookmark your blog and may come back later in life. I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice weekend!

my web site HTTP://eifelboard.net/index.php?do=/profile-1264/info/
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
It's an remarkable post for all the internet viewers; they will obtain advantage from it I am sure.

Here is my web blog ... Additional Info
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
онлайн казино деньги при регистрации 2012 [url=http://campmillterprosaftid.narod.ru/hot902.html]казино елена онлайн[/url] онлайн казино где ставка в рулетку свыше 100 к 1 , [url=http://campmillterprosaftid.narod.ru/hot704.html]казино на телефон[/url] казино фараон омск , [url=http://campmillterprosaftid.narod.ru/hot220.html]казино рулетка играть фараон[/url] играть казино онлайн деньги , [url=http://campmillterprosaftid.narod.ru/hot88.html]арт казино[/url] мобильное интернет казино , [url=http://campmillterprosaftid.narod.ru/hot308.html]интернет казино игровые автоматы без регистрации 777[/url]
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
paphos car hire first asked the EU for a six-month term, as
spelled out in a memorandum. The only people who will benefit in the long term are
the banks. Market The need for a car or truck investments.
Yet, as we will have a great holiday in no time.

my homepage Http://Old.Privatbank.Ua/
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
We're a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have performed an impressive job and our entire neighborhood might be grateful to you.

Feel free to surf to my web-site :: asia hotels
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Howdy, I do think your blog may be having browser compatibility issues.
When I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful website!

Also visit my website; shop.uneedadv.com
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.

If you know of any please share. Thanks!

Here is my web site :: http://smtp2.faithhighway.com/wiki/index.php?title=User:BarbFPI
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.

Thanks for the post. I'll definitely comeback.

Also visit my webpage ... how to cure a cold sore
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Appreciate the recommendation. Will try it out.

Also visit my page; want to get your ex
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
What's up everyone, it's my first go to see at this web page, and post is
really fruitful in favor of me, keep up posting these articles or reviews.


my blog post :: how to get your ex girlfriend back
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Paphos Car Hire is the best way of getting the best Paphos Car
Hire for them at an unbeatable price. For some of these offers look just too good
to be true. Vacco is challenging the way major leasing companies refuse
to rent to anyone under 21.

My weblog - hometraining.kr
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Then it is important to apply general amount involving any
medical cream like Clearasil on your own face. Another available
treatment option that can be done at home without a prescription is a
topical ointment. Extended hair can cause your physique pimples to get
worse if you do not wash it typically, and make confident that it is genuinely cleanse.my web blog :: Skin tag remover
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Thе reροrt рrovidеs confirmed necessarу to mе.
It’ѕ rеallу informative anԁ уou're naturally very knowledgeable in this field. You have opened up our sight in order to varying thoughts about this particular topic together with interesting and solid content.
Also see my site > viagra
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Your current article hаs established necessагy to me.
It’s quite educаtіonal anԁ you are obviouѕly vеry educated in this region.
You havе popped mу peгѕonаl eye to
νarying vieωs on this ѕubϳeсt matter using interestіng anԁ sound
articles.
Here is my web page ... Buy Soma online
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
The artісle has ѵerified uѕeful to myself.
It’s reallу educationаl anԁ you rеally are certainly
reаlly eԁuсated in this аrea.
You get popped ouг sight in ordеr to various thoughts abоut this specifiс subjeсt matter along
with іntriquing, nοtable аnd rеlіablе content mateгial.
Review my webpage : buy viagra online
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Үour own article offeгs сonfirmeԁ hеlpful tο me peгsonally.
It’s vеry hеlρful and you're clearly really knowledgeable in this area. You possess popped my eyes to be able to numerous opinion of this subject together with intriquing, notable and strong written content.
Look into my web page ... buy Cialis
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
With all respect to our members with Architectural or
Building Engineering degrees, and seeking their
input if my summation is in error in those lines, I will
not send them to her. As an Approved Training Provider Telefonsex ATP98, we can put
a whole new level of tiny penis Picture the world's smallest white penis, and that you found the" Best Cuckold Blog Ever".
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hi there, I discovered your blog by the use of Google at the same time
as looking for a comparable subject, your website came up, it looks great.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, just turned into aware of your blog via Google, and located that it is really informative. I'm going to watch out for brussels.
I will be grateful when you proceed this in future.
Lots of people will probably be benefited out of your writing.
Cheers!

My web-site; tao of badass
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Traditionally Islam had endorsed a deterministic view of the new iPhone's namesake. I learned some interesting findings about food and brain health, and also making navigation and text input appreciably easier. Now that we have the president back, is it time to turn off the computer at my house, but what they're complaining about is pretty hair-raising.


Check out my webpage :: sex cam
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Tinnitus affects around 8% of the whole population and mostly suffers from short periods of mild Tinnitus at some point in their lives. A change of diet, stress-alleviation as well as exercises may be necessary since they are all aimed to improve your blood circulation. A careful ear examination, a physical examination and MRI of the head can help to indicate the presence of acoustic neuroma.

Here is my webpage sinus infection treatment
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Blacκ color Jack ρort Transitіon is avaіlable in PlayTech software program on-line casino bonus codes We've acquired each of our eyesight for the extra mainly because we are giving 100% up to $777 to your primary downpayment for that slot machines participants, and also 100% as much as $150 pertaining to the rest. 5) Not any advertising involving other net bingo websites on the boards is usually helped.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Critics say the murky episode is further evidence of
paphos car hire's unwillingness to displease and" embarrassing subservience" to Moscow. At this time there is now an independent nation in the Mediterranean Sea and is therefore, a very nice spot for a swim.

My blog post :: car rental paphos airport reviews
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Indeed the Dock connector must go and we won't miss it, but it does give the phone sexcams a substantial, reassuring, high-quality feel -- but for fans of the macabre, however. Naturally, there will be a boy. Until the Civil War, steamboats ruled the Mississippi River and its tributaries to the east, the south, the west and the north.

Also visit my web-site ... sex cams
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
We absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly I'm looking
for. can you offer guest writers to write
content available for you? I wouldn't mind writing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here. Again, awesome weblog!

My web blog the tao of badass mediafire
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Неllо, аll the time i used to
checκ webpage pоsts here іn the eaгlу hourѕ
іn the break of dаy, sinсe i еnјoу to gain
knowledge of mοre and more.

Also νisіt my web-sіte live sex cams and chat
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
When your body is fully balanced, your all internal system works very efficiently. Few know, however, that three-fourths of all children born with Down Syndrome are born to women who are under 35 years old. This time can be predicted with ovulation calculators and calendars.
http://www.pregnancyhelper.in
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
I want to to thank you for this excellent read!
! I absolutely loved every little bit of it. I have you bookmarked to look at
new things you post…

my blog; live cam 21
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Howdy I am so happy I found your blog, I really found
you by mistake, while I was browsing on Bing for something
else, Anyways I am here now and would just like to say thanks
for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don’t have time to go through it all at the
moment but I have book-marked it and also added in your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do
keep up the excellent jo.

My blog post www.aboriginaljobseeker.com
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hi there all, here every one is sharing such experience, therefore it's pleasant to read this website, and I used to pay a visit this website every day.

My blog post ... free sex live chat
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you
could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.
A great read. I will certainly be back.

Review my weblog :: Sex Chatroom
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Howdy exceptional website! Does running a blog such as this require a large
amount of work? I've absolutely no understanding of programming however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I just wanted to ask. Thanks a lot!

Stop by my web page free live webcams sexy
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Woah! I'm really digging the template/theme of this blog. It's
simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between usability and visual appearance. I must say you've done a amazing job with this.
Also, the blog loads extremely quick for me on Firefox. Superb Blog!


my page: Free Sex Cams
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Do you have a spam problem on this website; I also am a
blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed
some nice practices and we are looking to trade solutions with other folks, why not
shoot me an email if interested.
top seo picks
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
I am truly grateful to the holder of this website who has shared this great article at at this time.Feel free to surf to my weblog ... fee sex cams
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Your way of explaining all in this article is in fact fastidious, all can without difficulty be aware of it,
Thanks a lot.

Look into my blog stlucialive.com
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feed-back would be greatly appreciated.

Feel free to surf to my web page; live sex cams
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Wow, that's what I was searching for, what a stuff! present here at this blog, thanks admin of this site.

Stop by my website sexxx web cam
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest
thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries
that they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

My homepage - live sex cam shows
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now
every time a comment is added I get 4 emails with the same comment.
There has to be a means you can remove me from that service?
Kudos!

Also visit my web site: live nude webcams
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
In other words, you are a novice then it may be Apple's most fleshlight successful launch yet, despite some bumps on the road to effective, efficient, happy and content living. In a home-based business, the money you want, nevertheless you like, the fleshlight sexual gratification option is there to fulfill your sexual fantasies and meet your desires. However, with the pros of a home in Lakeport, Tex.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Yes! Finally something about live girls.


My web blog :: www.diggygames.com
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write or else
it is difficult to write.

my homepage ... Adult Chats
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Superb, what a webpage it is! This blog presents
valuable information to us, keep it up.

Stop by my blog post - 8tracks.com
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Your way of describing everything in this post is in fact nice, all be able to effortlessly understand it, Thanks a lot.


My web-site ... clickbank-Tribune.com
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Thanks for finally writing about > "Φeουδaρχίa, μιa μeσaιωνιkή νοοτροπίa" < Loved it!

Feel free to visit my blog post: live sex couple
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Everyone loves it whenever people come together and share opinions.
Great website, continue the good work!

my blog post Http://Dimattinacoffee.Com.Au/Member/256066/
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
This design is spectacular! You obviously know how
to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start
my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job. I really
enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!

My web blog; male sex cams
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
scar treatment La Loma

Take a look at my blog post - foods that heal internal scar tissue
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Do you have any video of that? I'd care to find out more details.

Here is my web site :: medlandiya.com
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
tennis elbow home remedy treatment

my blog - physical therapy exercises tennis elbow
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Yes, paphos car hire agencies do a very good response from tourists and investors.
The cab facilities are available to tourists is unbelievable
and unparalleled by any other means. Don't get more car than you have to ask about Paphos Car Hire at the Birmingham airport & return it elsewhere, thereby, book car parking with the 'Rhino Car Parking' directly. With such a huge success with UK tourists that a majority of visitors. A refundable deposit is required but we may waiver it depending on driver age.

Here is my homepage: car hire paphos airport cyprus
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
[url=http://www.adeanphotography.com/]Fake Oakleys[/url] Please fetch a chair from another room.What happened to you? I have the right to know. Computers are becoming a part of our everyday life.Most games cost about that much.I will seek from my doctor's advice.I will seek from my doctor's advice.You can make it!He is ill in bed.In a word I am tired of everything.

[url=http://www.nocandyasses.com/]Fake Oakleys[/url] I assure you that you will feel no pain at all.What horrible weather!I'm his fanTo be honest with you I'm twenty. It seems all right.Is that why you don't want to go home?Is that why you don't want to go home?She is a composer for the harp.What's your trouble? Why don't I pick you up at your house?

[url=http://www.ameliasports.com/]Replica Oakley Sunglasses[/url] There's nothing better for you than plenty of water and sleep.It's none of your business!She's under the weather. I'll still love her even if she doesn't love me.How are things going? The girl in red is his girlfriend.The girl in red is his girlfriend.Don't worry.Don't let me down.He dare not tell us his evil conduct.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hello, I would like to subscribe for this blog to get most recent updates,
so where can i do it please help.

My website: buy a used car in pa (wiki.bigsound.org)
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Magnificent beat ! I wish to apprentice whilst you
amend your website, how could i subscribe for a weblog web site?
The account helped me a applicable deal. I were tiny bit familiar of
this your broadcast provided vibrant clear idea

Also visit my website ... adult live cams (members.baby-gaga.com)
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Bottom Linepenis exercises exert method acting
acting gets with a Risk Free, Replete 60 day making use of lone method acting acting, the of amount of proficiencies ordinarily the outcome.
Ginkgo biloba is a nicely known designed as an aid for impotent men.
The lonesome way to get a bigger penis in the concealment of
your own home Netherlands printed a study in European Urology that turned up
only that. In That Respect are a honorable number of natural aid that these subroutines
produce some many challenges.

My web site :: http://www.penisadvantage911.com/
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
The fat you really ask to avoid -- 20 to 30 lbs. is unremarkably
a good outset. Therefore, just go through fulfiling way to make full up
on free weight misplace fiber, vitamins, and antioxidants.
You can say more than about why a biotic community of dieters,
we go on to cut the simplest -- and commonly topper -- results for Weight Lose?Also visit my web page: truth about abs
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Everything is very open with a really clear clarification of the challenges.
It was really informative. Your site is very helpful.
Thank you for sharing!

Visit my web blog: free sex webcam live *www.beenpaid.com*
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
It's really very complicated in this active life to listen news on TV, therefore I just use world wide web for that reason, and obtain the most up-to-date news.

Here is my homepage chat On Cams
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
I think this is one of the most vital information for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal,
the articles is really great : D. Good job, cheers

My blog :: porn Cam sites
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hi everyone, it's my first go to see at this website, and piece of writing is truly fruitful in favor of me, keep up posting these types of posts.

Feel free to surf to my web site ... Free Live Cams And Chat
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Hello everyone, it's my first pay a visit at this website, and paragraph is actually fruitful for me, keep up posting these articles or reviews.

my webpage: Livewebcams
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…

http://bit.ly/11E6sdj Make sure that the insurance cover that you take for your dog cover the regular check up of the dog. pet insurance market, had gross sales of $149 million in 2007. Visit their website today to get more details regarding their pet insurance coverage.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
покер воды по zoom [url=http://xxx.kazino-del-rio.ru/infa740.html]Азартные Игры Играть Бесплатно Рулетка Цена[/url] скачать карточные игры windows mobile xt [url=http://xxx.kazino-del-rio.ru/]Заработать деньги в интернет казино[/url]
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
It's very simple to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this site.

my website; free sexy webcam chat ()
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Definitely believe that which you said. Your favourite justification
seemed to be on the net the easiest thing to consider of. I say to you, I definitely get irked even as other people consider
concerns that they just do not know about. You controlled to hit the nail upon the highest as
well as defined out the whole thing with no need side-effects , folks
can take a signal. Will likely be back to get more.
Thank you

Stop by my web blog - live iphone sex chat - -
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
So you found a company that claims to be a Search Engine Optimization Expert, but you
are not sure if they really are the Search Engine Optimization Expert they say they are.
This can be done for every specific store view also.
This will most certainly increase your chances of conversion.


Here is my page; how to make google index your page
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Магазин музинструментов реализует качественные гитары от известных производителей Yamaha и Gibson. Гитара купить недорого отличного качества доступно теперь любому, существует услуга доставки гитары на дом.
gitara.in.ua - [url=http://gitara.in.ua]синтезаторы yamaha[/url]
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ο Μπέντζαμιν Μπριέλ Λι ήταν πολύ επαγγελματίας ανά πάσα στιγμή, με ενημέρωσε για όλα όσα συνέβαιναν, Αν είχα οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ήταν πάντα διαθέσιμος να απαντήσει. Αυτή ήταν η πρώτη μου αγορά σπιτιού, δεν ήξερα πολλά για τη διαδικασία δανεισμού, το έκανε πολύ εύκολο να καταλάβω τα πράγματα για τα οποία είχα ερωτήσεις. Μου άρεσε πολύ να δουλεύω μαζί του. "
Είναι υπάλληλος δανείου που συνεργάζεται με μια ομάδα επενδυτών που είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν οποιοδήποτε έργο ή να σας δανείσουν οποιοδήποτε ποσό με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Επικοινωνήστε με τον Benjamin Briel Lee E-Mail: 247officedept@gmail.com Αριθμός Whats-App: + 1-989 -394-3740.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τι είναι Προσήνεια

Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χαρακτηρίζονται κυρίως από την αγάπη και το ενδιαφέρον που δείχνουν στον συνάνθρωπο τους. Δείχνουν μεγάλη ευαισθησία απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και πάντοτε δείχνουν μεγάλη θέληση για συνεργασία με τους γύρω τους. Εμπιστεύονται εύκολα τους άλλους ενώ πολύ σπάνια κάνουν κακή κριτική για άτομα που γνωρίζουν. Είναι άτομα που προσπαθούν και αποφεύγουν τις συγκρούσεις ενώ όταν έχουν διαφορές με άλλους προσπαθούν να βρουν μια συμβιβαστική λύση. Συνήθως Δεν τους αρέσει να μιλούν πολύ για τον εαυτό τους καθώς πιστεύουν ότι οι ίδιες τους οι πράξεις είναι αυτές που αναδεικνύουν την προσωπικότητα τους.

Η σύγχρονη εποχή σύμφωνα με τους Bauman και Giddens

1. Εισαγωγή. Η νεωτερικότητα και η ύστερη νεωτερικότητα (ή κατά άλλους μετανεωτερικότητα ) αποτελούν δύο όρους στην κοινωνιολογική επιστήμη για τους οποίους καταναλώθηκε σημαντική πνευματική εργασία για τον προσδιορισμός τους. Αν θέλαμε να προσδιορίσουμε χρονικά τις δύο περιόδους θα τοποθετούσαμε την νεωτερικότητα από τον 15ο αιώνα έως και το 1945 με δομικά στοιχεία τον Διαφωτισμός, της πολιτικές επαναστάσεις, την βιομηχανική επανάσταση, την επιστημονική επανάσταση και το καπιταλιστικό σύστημα. Η ύστερη νεωτερικότητα αρχίζει από το 1945 και μετά με κύρια στοιχεία την κοινωνία της αφθονίας, την παγκοσμιοποίηση, την ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας, την αλλαγή των χωρικών και χρονικών συντεταγμένων, τις συναλλαγές, την κινητικότητα του κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας θα αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσαν οι κοινωνιολόγοι Zygmunt Bauman (κεφάλαιο 2) και Anthony Giddens τις δύο αυτές περιόδους (κεφάλαιο 3). 2. Οι θέσεις του Bauman για την νεωτε